Generalforsamling

Til medlemmer i Parasport Aalborg

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Parasport Aalborg,

onsdag den 17. april kl. 17.  Mødet foregår i Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning, så HUSK at tilmelde dig på: https://parasportaalborg.nemtilmeld.dk senest onsdag den 10/4, hvis du vil spise med!!!

 
KOM OG MØD IDRÆTTEN…

• Udendørs inden mødet: Fra kl. 16 vil sejlsporten vise en båd frem og fortæller om deres idræt.

• Indendørs som start på mødet: Powerchair football fortæller om deres kommende deltagelse i Champions Cup i Paris i juni 2024.

Undervejs i generalforsamlingen vil der være mulighed for at have indflydelse på den fremtidige bestyrelses arbejde. Alle vil blive bedt om skrive et par ideer til det næste år under mottoet: Visioner for fremtiden – giv dit bidrag

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørn Erik Simonsen.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen kan læses på vores hjemmeside fra den 10. april 2024.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ifølge § 11. Regnskabet kan ses på vores hjemmeside inden generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til administrative ændringer af vores vedtægter. Disse ændringsforslag kan læses nederst på siden.

6. Valg af formand. På valg er Jan Karkov Sørensen der IKKE ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Per Kristensen, nuværende medlem af bestyrelsen.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rasmus Storgaard og Per Wulff der begge modtager genvalg. Hvis Per Kristensen vælges til formand, skal der vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrelsen foreslår Anne Marshall.

8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Lene Knøss Hansen og Anna Kirsten Olesen

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. På valg er Fredie Christensen og Lone Andersen samt Anja Kristiansen. Dette punkt bortfalder hvis vedtægtsforslag nr. 2 , vedtages.                                                                                                                                                                                                                                                          

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Derfor HUSK at tilmelde dig på https://parasportaalborg.nemtilmeld.dk

 

Vedtægtsændring forslag 1:

§1

Foreningens navn er: Parasport Aalborg.
Foreningens adresse er foreningens kontor.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Foreningen, der er stiftet den 6.6.1972, er medlem af Parasport Danmark og dermed tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

Ændres til:
Foreningens navn er: Parasport Aalborg.
Foreningens adresse er foreningens kontor.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Foreningen, der er stiftet den 6.6.1972, er almennyttig og medlem af Parasport Danmark og dermed tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 13

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig når mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med den i denne § nævnte stemmeflerhed, uanset antal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele foreninger, personer med handicap eller særlige behov for tilpasset idræt primært i Aalborg kommune.

Ændres til:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig når mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med den i denne § nævnte stemmeflerhed, uanset antal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele foreninger, andre almennyttige foreninger primært i Aalborg kommune.

 

Vedtægtsændring forslag 2

§6

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ifølge § 11

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag

5. Valg af formand/kasserer

6. Valg af øvrige bestyrelse

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af 2 folkevalgte revisorer og 1 folkevalgt revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag:
Punkt 8 udgår. Punkt 9 bliver til punkt 8

Ændres til:
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ifølge § 11

4. Behandling af eventuelle indkomne forslag

5. Valg af formand/kasserer

6. Valg af øvrige bestyrelse

7. Valg af 2 suppleanter

8. Eventuelt

 


Program for generalforsamlingen
 

Kl. 16.30 Dørene åbner

Fra kl. 16 KOM OG MØD IDRÆTTEN. Udendørs inden mødet, vil sejlsporten vise en båd frem og fortælle om deres idræt.

Kl. 17 Indendørs som start på mødet, vil Powerchair Football fortælle lidt om deres kommende deltagelse i Champions Cup i Paris – juni 2024.

Kl. 17.15 Generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der fælles spisning.

Kl. 20.30 Aftenen forventes at afslutte

Alle tidspunkter er ca. tider. 
Arranggementet er gratis.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK